ประกาศรายชื่อ รายชื่อผู้ที่ได้รางวัล ตั๋วชมภาพยนตร์ จากกิจกรรม เข้าใช้บริการ WE FITNESS SOCIETY มากที่สุด รับอั่งเปา
ตั๋วชมภาพยนตร์ ท่านละ 1 รางวัล

สาขา เมเจอร์รัชโยธิน

คุณ จณัญญา ภิญญาวัธน์
คุณ ชรินทร์ จันทดี
คุณ กันตา บรรลือศักดิ์
คุณ วรกร วีระกุล
คุณ อัจฉรา ดาวังปา
คุณ นางสาว จุฬาภรณ์ เพิ่มไทย
คุณ พุฒิพงศ์ ลาภาธิการ
คุณ วโรดม สุธรรมวุฒินันท์
คุณ สิทธิพันธ์ ฉายาพันธุ์
คุณ วรรษพล สังข์ทอง
คุณ กฤษฎา ศรีทา
คุณ นางสาว นฤมล ชิตสกุล
คุณ เก่ง เขนยจันทร์
คุณ นาย อานนทร์ บุญคง
คุณ สุมลมาศ โพธิ์เนียม (บริษัท โซลูเทค เอเซีย จำกัด)
คุณ พลอยพัชชา วิญญูสมบัติ
คุณ วายุ แก้วสว่าง
คุณ นพวิทย์ ดีนุช
คุณ นันทิยา เกียรติทวีอนันต์
คุณ พันธ์นารา จันทร์สิงห์

สาขา เอสพลานาดรัชดา

คุณ นิษฐิดา มั่นใจ
คุณ พงษ์วณัฐฐ์ อยู่คล้ำ
คุณ กัญญาณ์ภัคร มหาเบญจวงศ์
คุณ อภิญญา แดงแนวน้อย
คุณ ลัสยา ชูเมือง
คุณ กาญจนา ตั้งเติมทรัพย์ทวี
คุณ สุภรัตน์ ทับนาโคก
คุณ เอกวุฒิ เงินประยูรยศ
คุณ สกาวรัตน์ ฉัตรเจริญทรัพย์
คุณ นลิน เหล่าศรีสิน
คุณ ชัชนา หาญฤทธี
คุณ สุธาศิณีย์ สังข์เพชร
คุณ ชนาธิป ชาญชัยศรี
คุณ ละออ ศิริบรรลือชัย
คุณ ชวัลวิทย์ ชัยวัชรวงศ์
คุณ ดรุณี แบ่งคง
คุณ เมตตา อินโพธิ์ษา
คุณ Hiroaki Wakabayashi
คุณ ต้องใจ หงษ์สุรกุล
คุณ ชัยณุวัช สายพรหม

สาขา เมเจอร์สุขุมวิท (เอกมัย)

คุณ NAKAMURA SATOMI
คุณ สุกัญญา แซ่โล้ว
คุณ ศศิธร กิตติสาร์นันท์
คุณ เงาะ สิริภัทรกมล
คุณ Shigeharu Miyagasaki
คุณ อวิกา วิศวชัยพันธ์
คุณ Denis Bruno Popa
คุณ Saul Trejo-Eureste
คุณ Graeme Watson
คุณ Wen Feng Lee
คุณ นิตยา แซ่โล้ว
คุณ Yukari Shimizu
คุณ กานดา ใช่วิวัฒน์
คุณ Karan Lohia
คุณ ธัญญชัช กิจธนะภพรุ่ง
คุณ ผกาแก้ว บุญปลูก
คุณ Daan Singh Sachdev
คุณ เกียรติพร กิจเจริญวณิชกุล
คุณ ศุทธินันท์ มนัสวี
คุณ Stephen O’reilly

สาขา เมเจอร์ปิ่นเกล้า

คุณ ปวีณา เตียวเจริญ
คุณ บริษัท วีที แมชซีนทูลล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
คุณ สุทัศน์ ปานจันทร์
คุณ สาวิตรี ตันสิงห์
คุณ ชินพัฒน์ เอี่ยมเจริญลาภ
คุณ ณภัทร จิตภัสสร
คุณ กฤตาณัฏฐ์ คำสอน
คุณ วันชนะ พิมพ์พัทเลิศ
คุณ รัชพล ลาภวิกรัย
คุณ Billion Pro Printing Co., Ltd.
คุณ คมธนู สิมชาติ
คุณ มนรัตน์ หุโลประการกุล
คุณ อธิป สกลพัฒนศักดิ์
คุณ กานดา จันทร์มีอ้น
คุณ ยุภา อิสระธรรมนูญ
คุณ อุไรวรรณ พันธุ์ปัญญาเทพ
คุณ ขนิษฐา กัฬหะสุต
คุณ ศิริรัตน์ วิภวศุภกร
คุณ พรกนก ปัญญาพรวิทยา
คุณ ชไมพร อาวะนนท์

สาขา เอสพลานาดแคราย

คุณ กิตติพงศ์ ง่วนกิจ
คุณ อารีย์อร อิศรพันธุ์
คุณ ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
คุณ วีณา ปานจันทร์
คุณ จงใจ หิรัญลาภ
คุณ ธนัชพงศ์ ฐิติธีรเธียรชัย
คุณ สนธิ ศรีชาย
คุณ ปองวิชญ์ ญาณสุภาพ
คุณ ธีรารัตน์ ธารทองขจรไกร
คุณ ตรีสินทร์ บุญสร้าง
คุณ สาวิกา บริบูรณ์
คุณ กาญจนาฏ ปรุงจิตต์
คุณ วรรณี ศรีอุทัย
คุณ ชนิศรา ภู่ทอง
คุณ จิตวิไล สร้อยบุดดา
คุณ นทีกานต์ ร่าเริงใจ
คุณ ศรายุทธ ตาสัก
คุณ ณัฐพล จันทร์เนียม
คุณ กานต์ธีรา ทิมศรี
คุณ ฤทัยวรรณ เรืองประพันธ์

สาขา เจ อเวนิว ทองหล่อ SIGNATURE CLUB

คุณ ธีรยุทธ เลิศวัฒนารักษ์
คุณ อรอนงค์ ดุรงคเวโรจน์
คุณ มลทิพย์ เลิศธรรมจินดา
คุณ ชรัตพงษ์ ฐิติพลธำรง
คุณ สุภนุช พุกะทรัพย์
คุณ อนณ เมืองสุวรรณ
คุณ PEI-YI OU
คุณ อารทรา สาตราโรจน์
คุณ Luke Jordon
คุณ วอนซอก แจง

สาขา โรงแรม วี โฮเทล SIGNATURE CLUB

คุณ ธีรยุทธ เลิศวัฒนารักษ์
คุณ อรอนงค์ ดุรงคเวโรจน์
คุณ มลทิพย์ เลิศธรรมจินดา
คุณ ชรัตพงษ์ ฐิติพลธำรง
คุณ สุภนุช พุกะทรัพย์
คุณ อนณ เมืองสุวรรณ
คุณ PEI-YI OU
คุณ อารทรา สาตราโรจน์
คุณ Luke Jordon
คุณ วอนซอก แจง

ขั้นตอนการรับชมภาพยนตร์ 

แจ้งชื่อ-นามสกุล และ เบอร์โทรศัพท์ ที่หน้า Front Service ณ สาขาที่ท่านสมาชิกได้รับรางวัล โดยสามารถรับรางวัลได้
ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป