Miss & Mister DEAF Thailand x WE Fitness Society

วีฟิตเนส ร่วมเป็นผู้ให้การสนับสนุนการประกวด MISS & MISTER DEAF THAILAND DIVISION CONTEST 2018

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทาง บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด ได้ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม การประกวด MISS & MISTER DEAF THAILAND DIVISION CONTEST 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคนหูหนวกไทย ให้ได้โชว์ศักยภาพ และความสามารถ ในด้านศิลป์ รวมถึงผลักดันและสร้างโอกาสให้คนหูหนวกได้มีเวทีในการแสดงออกต่อสาธารณะชนโดยไม่จำกัด เพศ อายุและศาสนา อีกทั้ง วี ฟิตเนสยังพร้อมสนับสนุน โครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยง กิจกรรมการออกกำลังกาย ระหว่างผู้เข้าประกวด และบุคคลทั่วไปรวมถึงการมุ่งมั่นให้คนไทยใส่ใจเรื่องสุขภาพและหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น

โดยคุณเมษยน เด่นเกรียงไกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับผู้เข้าประกวด MISS & MISTER DEAF THAILAND 2018 และทีมงาน MISS & MISTER DEAF THAILAND 2018

ซึ่งในการประกวด MISS & MISTER DEAF THAILAND DIVISION CONTEST ครั้งนี้เป็นกิจกรรมของกลุ่มคนหูหนวก เพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนคนหูหนวกไทยในด้านงานศิลป์ โดยจะผลักดันและสร้างโอกาสให้คนหูหนวกได้มีเวทีในการแสดงออกซึ่งศักยภาพต่อสาธารณะชนโดยไม่จำกัด เพศ วัยและศาสนา อีกทั้งในการประกวด MISS & MISTER DEAF THAILAND ครั้งนี้ เพื่อคัดหาตัวแทนคนหูในประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดเวที MISS & MISTER DEAF WORLD , MISS & MISTER DEAF EUROPE และ MISS & MISTER DEAF ASIA ในเวทีต่อไป

ทั้งนี้ ทางบริษัท วี ฟิตเนส เรามีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีและร่างกายแข็งแรง และต้องการที่จะสร้างสังคมรักสุขภาพสำหรับคนไทย โดยร่วมสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ในเรื่องสถานที่ออกกำลังกายในระหว่างการเก็บตัว เพื่อให้ผู้เข้าประกวดทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและเตรียมความพร้อมด้านร่างกายสำหรับการเข้าประกวดในรอบต่อไป

“ในการตัดสินประกวด MISS & MISTER DEAF THAILAND 2018 และ MISS Deaf Queen Thailand 2018 และ MRS. Deaf Thailand 2018 นั้นจะจัดขึ้น ณ จรินทร์ทิพย์ ในวันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561”

และท้ายกิจกรรมการต้อนรับผู้เข้าประกวดก็มีการถ่ายภาพหมู่ ระหว่าง ผู้บริหารทางวีฟิตเนสโดย คุณเมษยน เด่นเกียงไกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ตรงกลาง) , คุณวีรวิชญ์ อริยเกริกเกียรติ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (ด้านซ้าย) และ  คุณนับดาว องค์อภิชาติ ผู้อำนวยการกองประกวด MISS & MISTER DEAF THAILAND and MISS DEAF QUEEN THAILAND and MRS. DEAF THAILAND และตัวแทนผู้เข้าประกวด MISS & MISTER DEAF THAILAND 2018 (ด้านขวา)