เงื่อนไขและกฎระเบียบการจองคลาส🧡✨

เงื่อนไขและกฎระเบียบการจองคลาส

1.สมาชิกหรือผู้ใช้บริการ ต้องทำการจองคลาส ผ่าน WE APPLICATION เพื่อเข้าใช้บริการคลาสออกกำลังกาย โดย
 • สมาชิกประเภท FITNESS AND CLASS และ UNLIMITED สามารถจอง REGULAR CLASS [GROUP X, CYCLING, YOGA, PILATES MAT และ SMALL GROUP] ได้ล่วงหน้า 1 วัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 24.00 น.
 • สมาชิกประเภท UNLIMITED สามารถจองคลาส PILATES REFORMER ได้ล่วงหน้า 3 วัน ตั้งแต่เวลา  06.00 น. – 24.00 น. โดยสามารถจองได้ตามจำนวนอุปกรณ์ ที่สาขาเปิดให้บริการ
 • สมาชิกประเภท FITNESS ONLY สามารถจองคลาส SMALL GROUP (ระยะเวลาคลาส 30 นาที) ได้ล่วงหน้า 1 วัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 24.00 น.
 • สมาชิกสามารถจองคลาสภายในวันได้ (ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 24.00 น.) แต่ไม่สามารถจองคลาส หรือ ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลในช่วงเวลาเดียวกันได้
 • สมาชิกประเภท สิทธิพิเศษทางการตลาด (Privilege, CORPORATE หรือ อื่นๆ) สิทธิการจองคลาสเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
2. การเช็คอินเข้าคลาส สามารถเช็คอินได้ก่อนคลาสเริ่ม 15 นาที เพื่อความปลอดภัยในการออกกำลังกาย และกรณีสมาชิกมาเช็คอินคลาส เกินเวลาที่กำหนด ครูผู้สอนคลาส สามารถพิจารณาให้สมาชิกสำรอง (Waiting List) เข้าคลาสแทนสมาชิกที่จองได้
3. การยกเลิกการจองคลาส สมาชิกสามารถยกเลิกการจองคลาสทุกประเภทคลาส ได้ก่อน คลาสเริ่ม 60 นาที ยกตัวอย่าง คลาสเริ่ม 10.00 น. ยกเลิกคลาสก่อน 08.59 น.เป็นต้น
4. การสงวนสิทธิ์การจองคลาส กรณีที่จองคลาส และไม่ยกเลิก หรือไม่ได้เข้าคลาส บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจองคลาส ดังนี้
 • REGULAR CLASS [GROUP X, CYCLING, YOGA, PILATES MAT และ SMALL GROUP] สงวนสิทธิ์การจองคลาส 2 วัน โดยนับจากวันถัดไป
 • PILATES REFORMER สวงนสิทธิ์การจองคลาส 3 วัน โดยนับจากวันถัดไป
หมายเหตุ การสงวนสิทธิ์ ในการจองคลาสจะถูกกำหนดตามประเภทของห้องคลาส ยกตัวอย่าง สมาชิกจองคลาส ห้อง GROUP X และไม่ยกเลิก หรือไม่ได้เข้าคลาส ระบบจะสงวนสิทธิ์การจองห้อง Group X แต่สมาชิกยังสามารถจองคลาสห้อง CYCLING, YOGA หรือ SMALL GROUP ได้ปกติ เป็นต้น
5. การดูแลความเรียบร้อยภายในคลาส เพื่อความเป็นระเบียบ และ ให้เกียรติสมาชิกท่านอื่นๆ ครูผู้สอนคลาส สามารถพิจารณาหยุดสอนคลาส และเชิญสมาชิกออกจากห้องคลาสได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
 • เครื่องมือสื่อสารในระหว่างการออกกำลังกาย
 • มีการถ่าย VDO โดยไม่ได้รับอนุญาต จาก บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด
 • นำอาหารเข้ามารับประทานภายในห้องคลาส
6. หลังจากออกกำลังกายเรียบร้อยแล้ว สมาชิกควรเก็บอุปกรณ์เข้าที่ ที่ทางสาขาจัดเตรียมไว้ และไม่กระทำอันเป็นเหตุให้อุปกรณ์ชำรุด หรือ เสียหาย
7. ข้อแนะนำ และกฎระเบียบ เพิ่มเติม
 • แนะนำให้สมาชิก มาตรงเวลา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการออกกำลังกาย
 • แนะนำให้สมาชิก แต่งกายให้เหมาะสมกับคลาส เพื่อประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย, ความปลอดภัย, และสุขอนามัยของสมาชิก ยกตัวอย่าง คลาสกรุ๊ปเอ็กซ์ (GROUP X) ต้องสวมใส่รองเท้ากีฬา, คลาสจักรยาน (CYCLING) ต้องสวมใส่รองเท้ากีฬา หรือ รองเท้าสำหรับปั่นจักรยาน หรือ คลาสพิลาทิส (PILATES) ต้องแต่งกายรัดกุม และสวมใส่ถุงเท้าพิลาทิส เป็นต้น
 • เพื่อความต่อเนื่อง และประสิทธิภาพสุงสุดในการออกกำลังกาย แนะนำให้สมาชิกเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าคลาส ได้แก่ น้ำดื่ม และ ผ้าเช็ดเหงื่อ
 • งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกประเภทระหว่างเข้าร่วมคลาส เพื่อให้สมาชิกได้รับประสิทธิภาพในการออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่ และ ไม่เป็นการรบกวนสมาชิกท่านอื่นที่เข้าร่วมคลาส
8. บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาสมาชิกได้ กรณีดังต่อไปนี้
 • สมาชิก หรือ ผู้ใช้บริการ มีการมอบ / โอนสิทธิ์การจอง เพื่อให้บุคคลอื่นที่ไม่สิทธิ์เข้าใช้บริการในคลาสดังกล่าว
 • สมาชิก มอบหมายให้สมาชิกอื่น หรือ บุคคลอื่น สแกนเข้าคลาสแทนตน โดยที่ตนเองมิได้เข้าคลาสแต่อย่างใด
9. การเปลี่ยนแปลงคลาส, ยกเลิกคลาส หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และกฎระเบียบการจองคลาส เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด