ผู้โชคดีกิจกรรม WE More + ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ผู้โชคดีกิจกรรม WE More + ประจำเดือน สิงหาคม 2562
ร่วม Scan QR CODE ก่อน หรือหลัง เข้าคลาสที่ วี ฟิตเนส

ได้รับ WE Fitness Toileteries Bag By Banyan Tree มูลค่า 1,500 บาท
จำนวน 7 ท่าน ท่านละ 1 รางวัล

โดยรายชื่อผู้โชคดี ได้แก่

ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
คุณ นันทิยา เกียรติทวีอนันต์ 0816472289
คุณ ผกาแก้ว บุญปลูก 0944893126
คุณ กาญจนา ตั้งเติมทรัพย์ทวี 0819257683
คุณ สคณ สุวรรณรุ่งโรจน์ 0890321077
คุณ วาสินี ชุมนุมนาวิน 0958415292
คุณ ธีรยุทธ เลิศวัฒนารักษ์ 0867777250
คุณ รื่นฤดี ยั่งยื่น 0811889119

 

สามารถติดต่อรับ ของรางวัลได้ที่สาขาที่ใช้บริการ ได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2562