ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม ให้คะแนนความประทับใจ ประจำเดือน กันยายน

 

ผู้โชคดีที่ได้รับ กระเป๋า WE SIGNATURE มูลค่า 1,690 บาท
ท่านละ 1 รางวัล ได้แก่

ชื่อ

สาขา

วันรักษ์ วงศ์กำแหง

เมเจอร์ปิ่นเกล้า
ประจุพร มณีรัตนสาร

เอสพลานาดรัชดาภิเษก

 

และผู้ที่โชคดีได้รับตั๋วภาพยนตร์ จาก Major Cineplex ท่านละ 2 รางวัลคือ 

ชื่อ

สาขา

กองพัน พงษ์สว่าง

เมเจอร์รัชโยธิน

Ahtonius Tjhin

เอสพลานาดรัชดาภิเษก

สุนทรีย์ โสเชื้อ

เอสพลานาดรัชดาภิเษก

ปภณ วิริยะพันธุ์

เอสพลานาดรัชดาภิเษก

นภาพร รุ่มนุ่ม

เมเจอร์ปิ่นเกล้า

นิตยา เพชรวรรณ

เมเจอร์ปิ่นเกล้า

เทพฤทธิ์ เลิศชาญชัยกุล

เมเจอร์ปิ่นเกล้า

กฤตพล เสิกภูเขียว

เอสพลานาดรัชดาภิเษก

อภิวัฒน์ ทุมเมฆ

เอสพลานาดรัชดาภิเษก

อภิวัฒน์ ทุมเมฆ

เอสพลานาดรัชดาภิเษก

อาดีลัน หะยีมายอ

เอสพลานาดรัชดาภิเษก

ธณิกา อารยกิจการ

เอสพลานาดรัชดาภิเษก

ชยพัทธ์. คำสมัย

เอสพลานาดรัชดาภิเษก

จันทร์ฟองอินดวง

เอสพลานาดรัชดาภิเษก

สุทธิดา วรรณเจริญกิจ

เมเจอร์ปิ่นเกล้า

นาราพันจ์

เมเจอร์รัชโยธิน

วิโรจน์ วานิชบุตร

เอสพลานาดรัชดาภิเษก

นพรัตน์ สุธรรมภาวดี

เอสพลานาดรัชดาภิเษก

Kuntida. Kaewngam

เอสพลานาดรัชดาภิเษก

เมธา เสาวมาศ

เอสพลานาดรัชดาภิเษก

สุภัค อากาศวิภาต

เอสพลานาดรัชดาภิเษก

Nara Rianloyma

เอสพลานาดรัชดาภิเษก

กุลทีป กอประเสริฐศรี

เอสพลานาดรัชดาภิเษก

ชมนภัส อุณหชาติ

เอสพลานาดแคราย

Virasak Chansriharaj

เมเจอร์รัชโยธิน

ศรายุทธ ตาสัก

เอสพลานาดแคราย

วรรณา วรรณวิทย์

เอสพลานาดรัชดาภิเษก

พิเชษฐ วัจนะรัตน์

โรงแรม วีโฮเทล

พีรวุฒิ ตระกูลกิจเจริญ

เมเจอร์ปิ่นเกล้า

บุญเสริฐ โคมทองสถิตย์

เมเจอร์รัชโยธิน

สามารถรับรางวัลได้ ที่สาขาที่ท่านใช้บริการ โดยติดต่อรับได้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม เป็นต้นไป